ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

shipping นำเข้าสินค้าจากจีน

ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมในการนำสินค้าเข้ามาขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนนั้นมีราคาที่ค่อนข้างถูก และมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถนำมาขายและได้กำไรตามที่ต้องการ ดังนั้นเราจึงมักจะเห็นคนนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเราต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นก็ต้องต้องมีกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราจะได้อธิบายให้เข้าใจดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย

มาดูกันว่าหากเราต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขายนั้นต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการอย่างไรบ้าง

  • ขั้นตอนแรกนั้นเราต้องทำการติดต่อโรงงานที่ขายสินค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าจากจีนที่เราต้องการซื้อก่อน โดยเราจะเรียกผู้จำหน่ายว่า shipper ซึ่ง shipper นั้นก็จะมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าให้เรา และทำการจัดหาบริษัท shipping นำเข้าสินค้าจากจีนให้เรา โดยบริษัท shipping นำเข้าสินค้าจากจีนก็จะมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าและส่งมายังไทย
  • ขั้นตอนต่อมา shipper หรือผู้จัดจำหน่ายก็จะดำเนินการทางพิธีศุลกากรขาออกให้กับสินค้าของเราโดยจะเป็นการแสดงสินค้าที่จะนำออกจากประเทศจีนว่ามีอะไรบ้างต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
  • ขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมเอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้าโดยจะต้องมีการทำพิธีการผ่านศุลกากรขาเข้า ซึ่งสำหรับขาเข้านั้นเอกสารหรือวิธีการที่ทำนั้นไม่ยุ่งยาก เราสามารถดำเนินการได้เองหรืออยากจะใช้บริการ shipping นำเข้าสินค้าจากจีนก็ได้เช่นกัน โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็คือใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ใบตราส่งสินค้า , ข้อมูลพาหนะนำเข้า , บัญชีรายการสินค้า , ใบอนุญาตินำเข้า , บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ 
  • ต่อมาเมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขาเข้า เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการชำระภาษีอากรขาเข้าตามเงื่อนไข 
  • ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบและปล่อยสินค้า ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้าจะต้องยื่นใบนำเข้าสินค้าและใบเสร็จชำระเงินที่ชำระเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนก็จะปล่อยสินค้าออก และขนส่งจัดส่งให้ผู้รับในประเทศไทย

โดยในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายนั้นหากดำเนินการเองอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และค่อนข้างที่จะเสียเวลาต่อเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรเลือกใช้บริการบริษัทชิปปิ้งสักเจ้าหนึ่งที่เชื่อถือได้ และให้บริษัทชิปปิ้งดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้แทน ส่วนเราก็ทำหน้าที่แค่เลือกสินค้าและรอรับอยู่ที่บ้านเพื่อนำสินค้าไปขายต่อไป